ORDIN nr. 414 din 11 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

ORDIN M.S. NR 414-2020.docx


 Închide

 

ORDIN nr. 414 din 11 martie 2020
privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 201 din 12 martie 2020
Data intrării în vigoare: 

12 Martie 2020

Istoric consolidări

  Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 3.378 din 11.03.2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătăţii,  
în temeiul   art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei,
având în vedere prevederile   art. 31 paragraful (2) lit. c) din Regulamentul sanitar internaţional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009,
ţinând cont de prevederile   art. 25 alin. (2) ale art. 27 alin. (5) şi ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul   art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  
  ART. 1
(1) În înţelesul prezentului ordin, prin carantină se înţelege atât instituirea măsurii de carantină instituţionalizată (în spaţii special amenajate), cât şi instituirea măsurii de izolare la domiciliu.  
(2) Se instituie măsura de carantină instituţionalizată pentru persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roşie), pentru o perioadă de 14 zile, în spaţii special amenajate puse la dispoziţie de către autorităţile locale.  
(3) Se instituie măsura de izolare la domiciliu următoarelor categorii de persoane:  
a) persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localităţi din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă);  
b) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome şi care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă;  
c) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19);  
d) membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situaţiile de mai sus.  
(4) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) se vor izola la domiciliu 14 zile, timp în care vor fi monitorizate de către direcţiile de sănătate publică şi/sau prin intermediul medicului de familie. Persoanele menţionate la lit. b) pot ieşi din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecţie cu COVID-19 la persoana simptomatică cu care au avut contact direct este infirmată.  
(5) Pentru scopul prezentului ordin, domiciliul este considerat ca fiind adresa furnizată în chestionarul completat la punctul de frontieră, respectiv adresa unde locuiesc persoanele din categoriile menţionate.  
(6) Persoanelor aflate în izolare la domiciliu li se vor pune la dispoziţie informaţii detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate.  
  ART. 2
(1) Lista zonelor cu transmitere comunitară extinsă (zona roşie) şi a celor afectate (zona galbenă) este disponibilă pe site-ul www.insp.gov.ro/cnscbt şi se actualizează ori de câte ori este nevoie.  
(2) Definiţia de caz pentru infecţia COVID-19 este postată la adresa www.insp.gov.ro/cnscbt şi se actualizează ori de câte ori este nevoie.  
  ART. 3
Transportul persoanelor care urmează să intre în carantină instituţionalizată de la punctul de trecere a frontierei către zona de carantină instituţionalizată se va face cu un mijloc de transport special dedicat, stabilit de către direcţia de sănătate publică împreună cu autoritatea publică locală de pe teritoriul căreia se află punctul vamal.  
  ART. 4
(1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti, în colaborare cu autorităţile publice locale, identifică şi organizează spaţii de carantinare instituţionalizată în fiecare judeţ.  
(2) În scopul asigurării asistenţei medicale a persoanelor carantinate, direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti nominalizează unităţile sanitare responsabile de acordarea asistenţei medicale de pe raza judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.  
  ART. 5
(1) Asiguraţii cărora li se aplică măsura de carantinare instituţionalizată în spaţiile special amenajate şi persoanele cărora li se interzice continuarea activităţii prin instituirea măsurii de izolare la domiciliu beneficiază de concediu şi indemnizaţie de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcţiile de sănătate publică, în conformitate cu   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, la ieşirea din carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situaţie un aviz epidemiologic de ieşire din carantină, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.  
(3) Medicii de familie care au monitorizat persoanele cărora li s-a instituit măsura de izolare la domiciliu au obligaţia ca, la ieşirea din izolarea la domiciliu, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situaţie un aviz epidemiologic de ieşire din izolare la domiciliu. În cazul persoanelor care nu au medic de familie monitorizarea acestora se face de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv cea a municipiului Bucureşti, care are în acest caz obligaţia de a elibera avizul epidemiologic de ieşire din izolare.  
(4) Nerespectarea măsurilor de carantină, respectiv de izolare la domiciliu, precum şi furnizarea de informaţii false autorităţilor se sancţionează conform legilor în vigoare.  
  ART. 6
(1) La intrarea în carantină se efectuează un test pentru COVID-19 persoanelor asimptomatice venite din zonele afectate (zonele roşii).  
(2) Ieşirea din carantină se va face după o perioadă de 14 zile dacă persoana este clinic sănătoasă şi după efectuarea a două teste pentru COVID-19 la un interval minim de 24 ore şi care au rezultat negativ.  
(3) Transportul probelor recoltate de la persoanele carantinate se va face în aceleaşi condiţii de siguranţă ca şi probele de gripă, iar testarea se va face la cel mai apropiat laborator care efectuează astfel de testări, la îndrumarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti.  
(4) Direcţia de sănătate publică judeţeană şi cea a municipiului Bucureşti comunică responsabilului centrului de carantină încheierea perioadei de carantinare şi se deplasează pentru eliberarea avizelor epidemiologice.  
(5) Dezinfecţia spaţiilor de carantinare se efectuează de către responsabilul centrului sub îndrumarea direcţiei de sănătate publică, după ce persoana/persoanele va/vor părăsi spaţiul.  
  ART. 7
(1) Persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definiţiei de caz vor fi izolate în secţiile/spitalele de boli infecţioase unde li se vor recolta probe biologice, conform metodologiei de supraveghere în vigoare, aflată pe site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.  
(2) În cazul în care există persoane simptomatice care întrunesc criteriile definiţiei de caz şi care se prezintă într-o altă unitate sanitară, acestea rămân în această unitate, în izolare, şi li se recoltează o probă care va fi transportată la cel mai apropiat spital în care se face testarea pentru COVID-19. Această probă va fi lucrată în regim de urgenţă. În cazul în care testul este pozitiv, pacientul va fi transferat la cea/cel mai apropiată/apropiat secţie/spital de boli infecţioase.  
  ART. 8
În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice şi confirmarea a mai mult de trei cazuri de infecţie cu noul coronavirus, cu legătură epidemiologică între ele, în aceeaşi comunitate, se poate decide declararea carantinei într-o comunitate. Carantinarea unei comunităţi reprezintă izolarea unei zone perfect delimitate şi pentru care se dispune interzicerea intrării şi ieşirii din zonă.  
  ART. 9
Direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti şi direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
  ART. 10
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
p. Ministrul sănătăţii,          
Horaţiu Moldovan,          
secretar de stat          
Bucureşti, 11 martie 2020.  
Nr. 414.  
  ANEXA 1Judeţul ……………………..  
Localitatea ……………………..  
Unitatea sanitară …………………..  
Codul numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  
AVIZ EPIDEMIOLOGIC  
anul ………… luna ………….. ziua ……….  
Numele ……………, prenumele …………………………  
Prenumele tatălui ………………………………….  
Data naşterii: anul ………. luna ……….. ziua ……….  
Domiciliul: localitatea ……………, str. ………………….. nr. ……., bloc .…………………., ap. ……, sectorul/judeţul …………..  
A fost izolat la domiciliu/carantinat în spaţiu special amenajat  
…………………………………………………………………………………………………….  
A fost monitorizat în perioada: …………………………………………………………………..  
Starea clinică la sfârşitul perioadei de carantinare: ………………………………………  
……………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………..  
S-a eliberat prezenta dovadă de ieşire din carantină pentru a servi la:  
…………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………….  


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data │Semnătura şi parafa │
│eliberării │medicului, │
│…….. │L.S. │
│ │…………………… │
└────────────┴─────────────────────────┘


13.1; A5; t2  
NOTĂ:  
Prin carantină se înţelege atât instituirea măsurii de carantină instituţionalizată (în spaţii special amenajate), cât şi instituirea măsurii de izolare la domiciliu.  
–-  

  

HOTĂRÂRE (A) 144 23/02/2010

ART. 7
    (1) Conducerea Ministerului Sănătăţii se exercită de către ministrul sănătăţii.
    (2) Ministrul sănătăţii conduce activitatea ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară ori din străinătate.
    (3) Ministrul sănătăţii este ordonator principal de credite şi poate delega prin ordin, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege, această calitate.
    (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii emite ordine, instrucţiuni şi alte acte cu caracter normativ, prevăzute de lege.
   (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 3 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support