DELIMITAREA SECȚIILOR DE VOTARE PENTRU ALEGERILE LOCALE – 2020

D I S P O Z I Ţ I A Nr.79.

din11.09.2020.

privind delimitarea secțiilor de votare pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale din 27.septembrie 2020.

PRIMARUL COMUNEI ZERIND,JUDETUL ARAD

Având în vedere :

  • Prevederile art.20. alin.(5) si art.120 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015
    privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,modificata si completata;

  • Prevederile pct. 74.din Anexa la H.G. nr. 576/2020 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020;

  • Prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.196.alin.(1) lit.b. din OUG nr .57/2019,privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

Art.1. – Se delimitează secțiile de votare, în vederea desfășurării alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din 27.septembrie 2020, conform anexei, parte integrantă la prezenta dispoziție.

Art.2. – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției Prefectului – Județul Arad, prin grija secretarului general al comunei Zerind .

PRIMAR Contrasemneaza,SECRETAR

ec.SIMANDI ALEXANDRU jr.BONDAR HENRIETTE-KATALIN


Anexă la Dispoziţia primarului Comunei Zerind nr.79.din 11.09.2020.
Alegeri locale 2020
Delimitările secţiilor de votare din ZERIND
Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare
Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere
432 Primăria Comunei Zerind, loc. ZERIND Nr. 1 ZERIND
integral
433 Şcoala Primara Iermata Neagra, loc. IERMATA NEAGRĂ Nr. 1 IERMATA NEAGRĂ
integral