Regulamentul Consilului Local Zerind

 REGULAMENT  LOCAL

 

referitor  la implicarea publicului  în elaborarea sau

 revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi  urbanism din comuna  ZERIND

 

 

 

CUPRINS

 

 

FOAIE DE TITLU

Cap.I  CADRUL LEGAL DE ELABORARE .CONTEXT SI OPORTUNITATE

CAP.II. GENERALITĂŢI:OBIECTIVE, DOMENIUL/ARIA DE APLICARE, FORŢA JURIDICĂ

Cap.III. RESPONSABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Cap. IV.  CONŢINUTUL  REGULAMENTULUI.

Cap. V. ETAPELE GENERALE DE INFORMARE ŞI CONSULTARE

Cap.VI. DISPOZIŢII FINALE

 

ABREVIERI

 

PUG şi RLU – plan urbanistic general si regulament local de urbanism aferent acestuia

PUZ şi RLU – plan urbanistic zonal si regulament local de urbanism aferent acestuia

PUD – plan urbanistic de detaliu

CTATU – comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism

PATU- planuri de amenajarea teritoriului şi urbanism

PAT- planuri de amenajarea teritoriului

PATZ- planuri de amenajarea teritoriului zonal

DATU – documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism

AAPL- autoritatea administraţiei publice locale

CL- cosiliul local

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap.I  CADRUL LEGAL DE ELABORARE. CONTEXT ŞI OPORTUNITATE

Art. 1. Cadrul legal.

Regulamentul local de implicare a publicului din comuna Zerind în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, se elaboreaza în conformitate cu prevederile:

·  Constitutiei României;

·  Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile   

    ulterioare,

·  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicata, cu modificarile si     

   completarile ulterioare,

·  Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;

·  Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

·  Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale – republicata, cu modificarile si completările ulterioare

·  H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si

   programe, cu modificarile si completarile ulterioare;

·  Ordinului  M.D.R.T.  nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a  

    publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

·  Legislaţiei din domenii conexe

Art. 2. Context şi oportunitate

(1) Teritoriul comunei  Zerind  constituie spatiul necesar procesului de dezvoltare durabila si este parte a patrimoniului comunei  de care beneficiaza toti locuitorii sai.

(2) Regulile generale cuprinse în prezentul Regulament de implicare a cetatenilor comunei Zerind  în planificarea  şi reglementarea dezvoltarii urbane constituie un ansamblu de activitati necesare în elaborarea strategiei de dezvoltare urbana, stabilirea programelor si proiectelor de dezvoltare si a modului în care acestea se reflecta în organizarea spatiului prin planuri urbanistice de diferite tipuri: PATZ, PUG, PUZ, PUD.

(3) Prin aplicarea regulilor generale de consultare a cetatenilor trebuie sa se asigure concilierea intereselor cetateanului cu cele ale colectivitatilor, respectiv respectarea proprietatii private si apararea interesului public.

(4) Regulamentul se sprijina pe o vasta baza legala formata din legi si alte acte normative care cuprind:

·     reguli şi metodologii privind modul de informare, consultare si participare a cetatenilor la elaborarea  

    strategiilor de dezvoltare a comunei Zerind pe termen mediu si lung,

·     reguli şi metodologii privind modul de întocmire şi conţinutul planurilor PATZ, PUG, PUZ, PUD

·     reguli privind modul de ocupare a terenurilor si de realizare a constructiilor,

·     norme si standarde tehnice care fundamenteaza amplasarea si conformarea constructiilor si a  

    amenajarilor în acord cu exigentele de realizare a stabilitatii, securitatii si sigurantei în exploatare a  

    acestora.

(5) Regulamentul local de implicare a comunitatii în planificarea urbana sta la baza elaborarii si respectarii planurilor de amenajare urbanistica a comunei  Zerind  în urmatorii ani  si asigura indivizilor si colectivitatilor dreptul de consultare si decizie la folosirea echitabila, responsabila si eficienta  a terenurilor, dezvoltarea spatiala echilibrata, de protectie a patrimoniului natural si construit, în vederea îmbunatatirii conditiilor de viata ale tuturor locuitorilor, atât în zona urbana cât si în zona rurala.

(6) Având în vedere prevederile legale prin care activitatea de amenajare a teritoriului trebuie sa fie democratica, implicând participarea populatiei si a reprezentantilor ei politici la adoptarea deciziilor, Regulamentul local se întemeiaza pe principiul autonomiei locale, al parteneriatului, transparentei, descentralizarii, precum si al dezvoltarii durabile, conform carora deciziile generatiilor prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fara a compromite dreptul generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare proprie.

(7) Regulamentul îsi propune:

·   reglementarea unui pachet minim de cerinte privind implicarea publicului din comuna Zerind  în  

   planificarea si dezvoltarea urbana;

·   armonizarea si integrarea, acolo unde legislatia o impune, a prevederilor referitoare la informarea si  

garantarea drepturilor cetatenilor de a avea acces şi de a fi informati despre documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului în toate fazele, de a participa la luarea deciziilor, precum si de a avea acces la justitie în cazul în care aceste drepturi le sunt încalcate sau în cazul în care legislatia nu este respectata.

·   un set de actiuni care sa contribuie la educarea cetatenilor privind valorile peisajului natural şi urban cât şi cele arhitecturale aflate în patrimoniul comunei Zerind

 

CAP.II. GENERALITĂŢI: OBIECTIVE, DOMENIUL/ARIA DE APLICARE, FORŢA JURIDICĂ

Art. 3.

(1) Obiectivul Regulamentului local este de a contribui la:

·   îmbunatatirea procesului de fundamentare si luare a deciziei cu privire la planificarea dezvoltarii si la interventiile în spatiul urban si teritoriul al comunei  Zerind  

·   educarea cetatenilor din comuna cu privire la planificarea urbana si teritoriala

·   încurajarea participarii comunitatii la luarea deciziilor din domeniul amenajării teritoriului şi urbanism

·   cresterea/îmbunătăţirea  calităţii planificarii dezvoltarii urbane şi a documentaţiilor de ATU elaborate pe teritoriul  comunei  Zerind

·   crearea unui cadru institutionalizat de ajustare continua a intereselor membrilor comunitatii, satisfacatoare pentru toti cei implicati în procesul planificarii dezvoltarii urbane, în contextul promovarii interesului public.

(2) Obiectivele implicarii publicului în elaborarea, aprobarea si monitorizarea planurilor de amenajarea teritoriului şi urbanism (PATU) din comuna Zerind , sunt cel putin, urmatoarele:

·   public informat cu privire la intentia de elaborare a PATU;

·   obţinerea de observaţii, opinii, reacţii si sugestii ale publicului asupra problemelor locale si a directiilor de dezvoltare comunei Zerind ;

·   public consultat cu privire la propunerile din PATU;

·   public informat cu privire la implementarea PATU (PATZ, PUG, PUZ, PUD)

Art. 4. Domeniu şi aria de  aplicare al Regulamentului

(1) Regulamentul stabileste componentele obligatorii ale informarii si consultarii  publicului in procesul de initiere, elaborare, adoptare, implementare si monitorizare a Planurilor de amenajarea teritoriului zonale (PATZ care cuprind zone sau întreg  teritoriul administrativ a comunei ), Planului urbanistic general si regulamentului local aferent acestuia (PUG), Planurilor urbanistice zonale si regulamentului aferent acestora (PUZ) si Planurilor urbanistice de detaliu (PUD) de la nivelul comunei Zerind.

(2) Regulamentul local  se adresează tuturor iniţiatorilor, elaboratorilor şi avizatorilor de D.A.T.U., precum şi tuturor factorilor de decizie din domeniu şi se aplică tuturor categoriilor de D.A.T.U., prevăzute de lege.

(3) Informarea şi consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a DATU şi este parte integrantă a procedurii de iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a acestora.

(4) Teritoriul asupra caruia se aplica prevederile prezentului Regulament este teritoriul  încadrat în limitele administrativ-teritoriale ale comunei  Zerind.

Art. 5. Forta juridica a Regulamentului local

Regulamentul  de implicare a cetatenilor din comuna  Zerind în planificarea dezvoltarii urbane, aprobat prin hotarâre a CL Zerind , este act de autoritate al administratiei publice a comunei  Zerind , obligatoriu de urmat si respectat, care confera documentatiilor legitimitate de aplicare, constituindu-se astfel

temei juridic în vederea realizarii planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism, precum si a autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii, corelate cu Strategia de

dezvoltare economico-sociala a comunei  Zerind .

 

III. RESPONSABILITATI SI COMPETENTE

Art. 6.

(1) Consiliului  Local Zerind  îi revine, conform legii, responsabilitatea aprobării următoarelor PATU: PATZ.., PUG, PUZ, PUD.

(2) Consiliului  Local Zerind  îi revine

·   responsabilitatea privind aprobarea RL de informare şi consultare a publicului pentru PATU: PATZ.., PUG, PUZ, PUD.

·    responsabilitatea privind informarea si consultarea publicului în procesul de elaborare/ actualizare a acestor planuri.

Art. 7.

(1) Informarea si consultarea publicului pentru PATU: PATZ.., PUG, PUZ, PUD se realizează de CL Zerind prin:

·   Primar

·   Persoana fizică contractuală responsabilă cu urbanismul

·   Funcţionarul public din aparatul de specialitate a primarului responsabil cu informarea şi relaţii publice

(2) Pentru îndeplinirea responsabilitatilor privind informarea si consultarea publicului pentru PATU: PATZ.., PUG, PUZ, PUD,   aparatul de specialitate a primarului comunei  Zerind   dispune de:

·       Persoană/Persoana fizică contractuală responsabilă cu urbanismul

·       Persoană/Funcţionarul public din aparatul de specialitate a primarului responsabil cu informarea şi relaţii publice

Art. 8

(1) Pentru îndeplinirea responsabilitatilor sale, Primaria comunei Zerind ,  prin compartimentele/ persoanele de specialitate (urbanism şi relatii publice)  va organiza la sediul propriu, un spaţiu permanent  amenajat şi destinat pentru:

·      acces la informatiile de interes  public : PATU aprobate, strategia de dezvoltare economicosociala, planuri de investitii, legislaţia din domeniul amenajării teritoriului şi urbanism, studii,  rapoarte,  proiecte de interes public etc:

·      schimbul de informaţii,

·       consultarea şi  prezentarea PATU aprobate sau aflate în diferite etape de elaborare

(2) Planului Urbanistic General al comunei  Zerind , în termen de cel mult o lună  de la aprobare ,  va fi  postat pe site-ul propriu sau va fi expus în spaţiu destinat schimbului de informaţii pentru a putea fi consultat de publicul interesat

 

IV.  CONŢINUTUL  REGULAMENTULUI.

Art. 9.Conţinutul  obligatoriu al   RL,   cf. Ordin 2701/2010 art.8 al. 2, stabileşte cel puţin:

1.   modalităţile de finanţare a activităţilor de informare şi consultare;

2.   desemnarea persoanelor cu atribuţii în coordonarea informării/ consultării publicului pt. PATU

3.   atribuţiile persoanelor desemnate în coordonarea informării/ consultării publicului pt. PATU

4.   principiile de identificare a grupurilor-ţintă pt. informare consultare, pt. fiecare categorie de plan;

5.   modul şi locul în care publicul va avea acces la informaţii şi documentaţii;

6.   definirea situaţiilor în care se consideră că RL a fost încălcat şi măsurile administrative de   sancţionare;

7.   modul în care se va face evaluarea proceselor de participare publică şi actualizarea R.L.

Art. 10. Modalităţile de finanţare a activităţilor de informare şi consultare;

(1) CL Zerind va prevedea anual în bugetul local fonduri pentru informarea si consultarea publicului pentru initierea, elaborarea, avizarea, aprobarea, si implementarea planurilor proprii de urbanism si amenajarea teritoriului.

(2) Pentru desfasurarea unor activitati comune de informare si consultare a publicului, CL/Primăria  Comunei Zerind ca beneficiar, se poate asocia, poate contracta sau poate colabora cu persoane juridice sau fizice, în conditiile legii.

Art. 11.

(1) Activitatilor de informare si consultare a cetatenilor, efectuate pentru  planurile de urbanism PUZ, PUD initiate de investitori privaţi (persoane private fizice sau juridice) vor fi suportate integral de către aceştia.

Art. 12.

Fondurile prevazute la art. 10 si art.11 vor fi folosite la acoperirea urmatoarelor cheltuieli aferente informarii si consultarii publicului:

– materiale tiparite, multiplicate;

– servicii de corespondenta ;

– anunţuri în mas media

– costuri comunicatii (telefon, fax , etc);

– personalul detasat pentru aceste activitati;

– servicii cercetare sociologica;

– servicii facilitare întâlniri, interviuri de grup, audieri, dezbateri;

– închiriere si amortizare echipamente;

– editare materiale de expozitie/ expuse, etc;

Art. 13. Desemnarea   persoanelor  responsabile cu informarea şi consultarea.

Atunci când ia decizia de initiere a elaborarii unei strategii de dezvoltare,  a unui PATU, sau când

este înstiintat de începerea elaborarii unui astfel de plan de catre un initiator privat ,  Primarul comunei Zerind  desemneaza din cadrul aparatului propriu, prin dispozitie, persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului, de regulă persoana responsabilă cu urbanismul şi  persoana responsabilă cu relaţiile publice (informarea publică)

 Art. 14 Atribuţiile  persoanelor  responsabile cu informarea şi consultarea

Conform  art.9 al 3 din Ordin 2701/2010 persoanele desemnate au urmatoarele atributii:

·   coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza RL adoptat şi în funcţie de complexitatea PATU;

·   răspunde de redactarea cerinţelor specifice  care vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru PATU iniţiate de AAPL;

·   răspunde de redactarea propunerilor de cerinţe specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate (APO) pentru documentaţiile de urbanism  iniţiate de investitori privaţi, persoane fizice sau juridice;

·   gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului până la aprobarea PATU

·   elaborează raportul informării şi consultării publicului

·   este persoană de contact din partea APL pt. activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa planului respectiv

Art. 15

(1) Conţinutul minim al  documentului de planificare cf. art.10 din Ordinul 2701/2010 este:

1.identificarea părţilor interesate: persoane fizice sau persoane juridice, instituţii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin PATU.

2.modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi /potenţial afectaţi referitor la iniţierea elaborării PATU şi de schimbările propuse;

3.modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţi /interesaţi de a discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul şi de a-şi exprima rezerve, a formula observaţii sau a sesiza probleme legate de propunerile din PATU înainte de supunerea spre avizare autorităţilor competente;

4.calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a publicului;

5.datele de contact ale reprezentantului proiectantului(elaboratorului), responsabil cu informarea şi consultarea publicului.

(2) Documentul de planificare se întocmeşte pentru fiecare plan in parte tinând cont de etapele de elaborare a planului şi de prevederile contractului incheiat între beneficiarul planului şi elaborator (proiectant)

Art. 16. Conţinut minim al raportului informării şi consultării publicului

Raportul informării şi consultării publicului,  cf. art.11  din Ordinul 2701/2010, trebuie să  cuprindă cel puţin următoareleinformaţii:

a) Tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pt a informa şi a consulta publicul, inclusiv:

1. datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului;

2. conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii;

3. localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

4. numărul persoanelor care au participat la acest proces ;

b) Un rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare şi consultare, inclusiv:

1.   modul în care solicitantul a rezolvat, intenţionează să rezolve  observaţiile şi rezervele exprimate de public;

2.   probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul PATU nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivaţia acestui lucru;

3. alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Art.17. Modul şi locul în care publicul va avea acces la informaţii şi documentaţii.

Primaria comunei Zerind ,  va organiza şi asigura  la sediul propriu, un spaţiu permanent  destinat pentru acces la informatii de interes  public, schimbul de informaţii, consultarea şi  prezentarea PATU aprobate sau aflate în diferite etape de elaborare.

Art. 18

(1)Principiile de identificare a grupurilor-ţintă pentru  informarea şi consultarea publicului se stabilesc funcţie de categoria de plan, structura populaţiei, structura activităţilor economice, strategia de dezvoltare a comunei;

( 2) Nerespectarea prezentului regulament atrage  răspunderea  persoanelor  vinovate conform prevederilor codului muncii şi regulamentului propriu de  organizare şi functionare  

(3 ) Evaluarea proceselor de participare publică se face după un an de la adoptarea prezentului regulament  şi se actualizează  ori de câte ori este necesar. Actualizarea  regulamentului se face prin HCL Zerind  cu avizul (fundamentarea) Comisiei TATU

Art. 19.

(1) În îndeplinirea activitatilor de informare si consultare, în funcţie de complexitatea PATU, persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului pot fi sprijinite de către un grup de lucru  consultativ, permanent  format din: reprezentanţi ai APL, autorităţii de mediu, mediului de afaceri, societăţii civile, cetăţenilor, diferite organizaţii şi  asociaţii profesionale din domeniu …. etc,  conform art.9 al. 4 din Ordinul 2701/2010

(2) Primarul Comunei Zerind şi persoanele responsabile cu urbanismul şi relatii publice, cu consultarea  structurii de specialitate a C.J.Arad, stabilesc  componenta grupului de lucru. 

(3) Grupul de lucru  consultativ se constituie prin dispoziţia Primarului Comunei Zerind ,

Art. 20.

(1) Primarul  elaboreaza anual un raport pentru informarea  cetatenilor cu privire la PATU ce fac obiectul prezentului regulament prin  persoanele responsabile cu urbanismul şi  relatii publice, raport care se posteaza pe site-ul propriu  al  CL Zerind sau primăriei  comunei Zerind

(2) Informatiile solicitate de populatie cu privire la  PATU  (PAT, PUG, PUZ, PUD)  se furnizeaza în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Art. 21. Obligaţii ale APL cf. Legii nr. 448/2006 – art.13

La solicitarea anumitor categorii de beneficiari , în conformitate cu art. 61 lit. (e) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap,  APL este obligată, să pună la dispoziţie materiale şi documente în formate alternative şi să însoţească cu explicaţii verbale detaliate schiţele grafice expuse în spaţiile special amenajate pentru consultarea publică,în vederea asigurării egalităţii de şanse şi tratament.

 

V. ETAPE GENERALE DE INFORMARE SI CONSULTARE

Art. 22.

(1) Informarea şi consultarea publicului se fac în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a PATU, 

1. Etapa pregătitoare

2. Etapa de documentare şi elaborare a  studiilor de fundamentare

3. Etapa elaborării propunerilor (prima versiune a planului ce va fi supusă  avizării)

4. Etapa elaborării propunerii finale – etapa aprobării    (varianta finala a planului care  include

    observaţiile avizatorilor şi  se supune  procedurii de transparenţă decizională)

5. Etapa monitorizării implementării planului aprobat

(2) Informarea şi consultarea publicului se fac, cf. cap.III din Anexa la Ordinul MDRT nr. 2701/2010,   diferenţiatpe categorii de planuri (PATU), astfel:

·   Pentru   PATZ – informarea şi consultarea publicului se fac în  toate cele 5 etape conform cap. III  Secţiunea 1 din Anexa la Ordinul MDRT nr. 2701/2010,    

·   Pentru PUG şi RLU aferent – informarea şi consultarea publicului se fac în  toate cele 5 etape conform cap. III  Secţiunea a 2 a  din Anexa la Ordinul MDRT nr. 2701/2010

·   Pentru  PUZ şi RLU aferent : informarea şi consultarea publicului se fac în  etapele  1, 3, 4, 5 conform     

    cap. III  Secţiunea a 3 a  din Anexa la Ordinul MDRT nr. 2701/2010 

·   Pentru  PUD : informarea şi consultarea publicului se fac în  etapele  1, 4, 5

      conform cap. III  Secţiunea a 4 a  din Anexa la Ordinul MDRT nr. 2701/2010 

Art. 23.

1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare

(1) Această etapa se parcurge obligatoriu la  toate  PATZ, PUG, PUZ, PUD

(2) Obiectivele informării:

·   informarea publicului cu privire la intentia de a elabora  planul

·   obtinerea de opinii, reactii, sugestii ale publicului asupra problemelor locale si a directiilor de dezvoltare

(3) CL Zerind  informeaza publicul cu privire la intentia de elaborare a oricarui plan, de când APL ia decizia de elaborare   sau  este  informată cu privire la intenţia de elaborare a unui PUZ/PUD de către  un investitor privat, simultan prin:

·   anunt publicat pe pagina proprie de internet a  Primariei

·   anunt publicat în presa locala /proprie sau televiziunea locala ;

·   anunt afisat la sediul Primariei Comunei Zerind în spatiul amenajat,  în  punctele de informare din satele componente:

·   panou afişat în  punctele de informare din satele componente, sau în zona de studiu (pt. PUZ) funcţie de categoria de plan

 (4) Anuntul va cuprinde cel putin:

·   prezentarea succinta a intentiei de elaborare a planului si a obiectivelor;

·   numele si datele de contact ale coordonatorului activitatilor de informare si consultare a publicului la catre  pot fi transmise comentarii si semnalari;

·   perioada în care pot fi transmise observatii, comentarii sau semnalari;

·   data la care care va fi publicat /comunicat raspunsul la observatiile transmise în aceasta perioada

   (raspunsul  va afisat la spatiul amenajat destinat prezentarii planurilor) 

·   scurta descriere a etapelor urmatoare preconizate, inclusiv cele de informare si consultare a publicului.

(5) În functie de complexitatea planului, primarul Comunei Zerind  poate decide sa foloseasca si alte instrumente de informare a cetatenilor şi vor fi stabilite prin dispozitie a primarului.

Art. 24.

2. Implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare

(1) Această etapa se parcurge obligatoriu  la  PATZ  şi PUG;

(2) În perioada etapei de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare CL Zerind / Primarul comunei Zerind colecteaza de la public cerinţe şi opinii, disfunctionalitati, nevoi, preferinte legate de dezvoltarea teritorială prin metode de cercetare sociologică.

 (3) Cercetarea sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea şi analizarea rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinţa elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Art. 25.

(1) În functie de complexitatea planului Primarul comunei Zerind poate decide:

– să foloseasca pentru informarea şi consultarea publicului şi alte instrumente, proceduri,metode, anunţuri etc

– întrunirea grupului de lucru consultativ (vezi art. 19 din prezentrul regulament) pentru  sprijinirea  autoritatăţii publice locale în activitatile de informare si consultare.

Art. 26.

3. Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor 

(1) Această etapa se parcurge obligatoriu la  : PATZ, PUG, PUZ,

(2) Consultarea cetatenilor si societatii civile din comuna Zerind  cu privire la propunerile planurilor se face  conform prevederilor Ordinului 2701/2010 ; pentru PATZ şi PUG  se organizează  întâlniri cu membrii grupului de lucru consultativ pentru analiza / discutarea propunerilor, respectiv a primei versiuni de plan

(3) Rezultatele consultari vor fi publicate cel putin în mass-media locala si pe propria pagina de internet

 (4) CL Zerind  asigura introducerea în documentatie a propunerilor acceptate…… rezultate din activitatile de consultare a grupului de lucru consultativ.

Art. 27.

4. Implicarea publicului în etapa propunerii finale – etapa aprobării planului

(1) Această etapa se parcurge obligatoriu la  PATZ, PUG, PUZ, PUD

(2) În vederea aprobarii de catre CL Zerind  elaboratorul planului şi persoanele responsabile cu urbanismul şi relatii publice  asigură :

·   elaborarea variantei finale a planului prin completarea  acesteia conform   observaţiilor/cerinţelor din   

  avize şi  supunerea  procedurii de transparenţă decizională

·   introducerea în documentatie, ca parte integranta a sa, a Raportului consultarii publicului şi punctul de  

  vedere (referatul  de specialitate)  a persoanei responsabile cu urbanismul.

Art. 28.

Informarea si consultarea publicului în etapa aprobarii planului se face conform Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica si conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Art. 29

5. Implicarea publicului în monitorizarea implementarii planurilor si proiectelor

(1) Această etapa se parcurge obligatoriu la  toate planurile: PATZ, PUG, PUZ, PUD

(2) PATU  aprobate  se publică /postează pe situl CL Zerind  în termen de cel mult o lună  de la aprobare  şi     vor fi expuse în spaţiile  amenajate de la sediul CL Zerind pentru   a putea fi consultate de publicul interesat

(3) Primarul Comunei Zerind  asigură, anual,  elaborarea unui raport cu privire la aplicarea prevederilor PATU aprobate  şi aflate în implementare.

(4) Raportul anual este realizat de persoana responsabilă cu urbanismul  si este prezentat /Primarului Comunei Zerind

(5) Raportul se aduce la cunoştiinţa publicului prin:

·   publicare pe site-ul  Primariei Comunei Zerind , CL Zerind până cel tîrziu la sfârşitul lunii februarie a  

  fiecarui an  

·   afişare la sediul primăriei Comunei Zerind , CL Zerind

·   optional anunţ public în presa locala

Art. 30.

(1)   Primaria Comunei Zerind  îsi organizeaza astfel activitatea încât, prin persoana responsabilă cu relatii  publice, sa ofere permanent posibilitatea cetatenilor sa exprime sesizari si plângeri referitoare la aplicarea  PATU aprobate legal de CL  Zerind A

(2) Primaria Comunei Zerind  prin persoana responsabilă cu  relatii  publice  în colaborare cu Persoana responsabilă cu urbanismul va raspunde sesizarilor si plângerilor publicului în termenele prevazute de legislaţia în vigoare

VI. DISPOZITII FINALE

Art. 31.

Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor planurilor de amenajarea teritoriului şi urbanism:

·   aflate în curs de  elaborare/actualizare sau avizare cf. art.3 din Ordinul 2701/2010

·   aprobate  de CL Zerind aflate în  implementare si monitorizare.

·   care se vor elabora/actualiza

Art. 32.

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate si actualizate cu evolutia legislatiei cu caracter general, cu cea a Uniunii Europene, precum si cu cea a legislatiei de specialitate.

 

 

 

PRIMAR,                                                  SECRETAR,

ec.SIMANDI  ALEXANDRU                             jr. BONDAR  HENRIETTE  KATALIN

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support